Info

Hieronder de informatie van de Protestantse Gemeente Bredevoort:

Contact gegevens van de PKN Bredevoort

Dit is de link naar onze privacyverklaring :

Privacy Statement PKN Bredevoort v1.0

Protestantse Gemeente Bredevoort

Sinds 1 juli 2006 draagt onze kerk de naam Protestantse Gemeente Bredevoort, voortgekomen uit de samenvoeging van de Gereformeerde Kerk Bredevoort en de Hervormde Gemeente Bredevoort.

Het aantal leden ruim 900. Het merendeel van de leden woont in Bredevoort en in de buurtschappen Barlo, de Haart, de Hollenberg, ’t Klooster, Miste en het Woold.

We hebben één kerkgebouw, de St. Joriskerk en een gemeenschapsruimte aan de overkant – ’t Koppelhuis – genoemd naar de voormalige gereformeerde Koppelkerk. Er is één predikant. De kerkenraad bestaat uit ongeveer twintig mensen. Naast een voorzitter en  2 scriba’s (secretaris) zijn er ouderlingen, verantwoordelijk voor bezoekwerk, diakenen, verantwoordelijk voor het bieden van hulp en de kerkrentmeesters, die het financiële beheer van de gemeente doen, inclusief het beheer van de gebouwen.

Kerkenraad PG Bredevoort scriba:  e-mail: scriba@pkn-bredevoort.nl

Predikant

Ds. Ada Endeveld is sinds 1 april 1990 predikant, eerst zeven jaar in Oostvoorne (Zuid Holland), daarna dertien jaar in Tilburg (Noord-Brabant) en vanaf december 2009 in Bredevoort, vanaf 1 mei 2021 voor 70 %.

U kunt haar bellen voor een gesprek, voor catechisatie, bij geboorte en overlijden of als u iets te vragen of op te merken hebt.  Haar gegevens zijn kunt u hierboven  vinden bij “contactgegevens”.

Email : predikant@pkn-bredevoort.nl

Onze visie

Als Protestantse Gemeente Bredevoort streven we ernaar ruimte te bieden voor zingeving ten behoeve van mensen binnen en buiten de kerk vanuit een Christelijke gemeenschap, in vertrouwen op de verbondenheid met God en met elkaar en ons inzettend voor een betere wereld. Er is veel veranderd in de wereld. Eén van de dingen is, dat de kerk de vanzelfsprekende plaats in de samenleving verloren heeft. Wij willen we laten zien wat het vandaag betekent te geloven.

Belijdenis

Belijdenis doen is `ja` zeggen tegen het geloof` en helemaal lid worden van de kerk.  De meeste mensen in onze kerk worden als kind gedoopt, omdat hun ouders dat willen.  Er zijn ook mensen die pas later toch bij de kerk willen horen, geïnspireerd worden door het geloof of de persoon van Jezus Christus. Zij kunnen als volwassene gedoopt worden. Ze zeggen ´ja` tegen het geloof. Dat heet belijdenis doen. Zij die als kind gedoopt zijn kunnen ook ´ja´ zeggen tegen hun geloof door belijdenis te doen. Dat gebeurt in een viering in de kerk. Daarna ben je ´belijdend lid´ van de kerk. Wil jij belijdenis doen, dan kun je je opgeven bij de predikant van Bredevoort, zie hierboven. De voorbereiding voor de belijdenis duurt  meestal zes of zeven bijeenkomsten.

Bezoekwerk/pastoraat

Pastoraat is bezoek van vrijwilligers van de kerk of de predikant aan gemeenteleden en anderen. We proberen als pastoraal team (wijkmedewerkers, ouderlingen en predikant) een band op te bouwen met alle mensen die deel (willen) uitmaken van de kerkgemeenschap. Ontmoeting is het uitgangspunt. Tijdens een bezoek vragen we hoe het gaat en dan kunnen geloof en twijfel, het leven en God ter sprake komen. We dragen mensen die het moeilijk hebben in onze gebeden op, tijdens het bezoek of in de eredienst. Het pastoraat is georganiseerd in vier wijken. 1. het centrum en westen van Bredevoort 2. de wijken aan de oostkant van Bredevoort. 3. Barlo, het Klooster en de de Hollenberg. 4. De Haart, Miste en ’t Woold. Er is overlap met naburige gemeenten. Er zijn ouderlingen en contactpersonen lid van de pastorale raad. Zij dragen zorg voor de bezoekers samen met wijkmedewerkers.

Diaconie

Als christenen zijn we geroepen God lief te hebben en onze naaste als onszelf. De diaconie heeft de taak het liefhebben van de naaste (alle mensen om je heen) uit te dragen. Zij wil het gezicht van de kerk zijn op het gebied van barmhartigheid en gerechtigheid en vertrouwt er op bijgestaan te worden door de hele kerkelijke gemeenschap, in woord en daad. De diaconie kan mensen die dat nodig hebben doorverwijzen naar de voedselbank, die ook wordt ondersteund door de diaconie. Mensen worden praktisch geholpen, bv. met vervoer naar en van het ziekenhuis. Mensen kunnen op weg geholpen worden in acute financiële nood. We ondersteunen projecten elders in de wereld, bijvoorbeeld in Oeganda. We zijn ook betrokken (geweest) bij de hulp aan vluchtelingen en asielzoekers. We zijn donateur aan de regionale voedselbank. Sinds 2021 hebben we een stuk grond (eigendom van de diaconie) ingezaaid met bloemen als pluktuin. We hopen het verder te ontwikkelen tot een voedselbos. 

In het kader van de landelijke organisatie ‘Kerk in Actie’ wordt jaarlijks financieel bijgedragen aan grote en kleine projecten in ontwikkelingslanden

e-mail: diakonie@pkn-bredevoort.nl

Activiteiten

Activiteiten die regelmatig plaatsvinden (behalve de reguliere kerkdiensten op zondagmorgen) zijn de Anders dan Anders diensten, ( vaak de laatste zondag van de maand, s’morgens of  ’s avonds), drie vieringen in de Stille week voor Pasen, een avondviering op Biddag en Dankdag, één keer per jaar een startzondag georganiseerd vanuit een oecumenische commissie. Het laatste jaar zijn er regelmatig maaltijden in ’t Koppelhuis onder het motto: Samen Eten. 

Kerkdiensten

De kerkdiensten worden in principe elke zondagmorgen gehouden in de St. Joriskerk. Wintertijd 10.00 uur,  Zomertijd 9.30 uur.  Klik hier (doorlinken naar kerkdiensten) voor het kerkdienstenrooster.

Kinderopvang en kindernevendienst is er sinds 2020 niet meer, maar wilt u opvang, of kindernevendienst voor kinderen 4+, neemt u dan contact op met de predikant. 

De eerste zondag van de maand, wordt er na afloop van de dienst koffie gedronken in ’t Koppelhuis, tegenover de kerk. In de zomermaanden en in januari doen we dat elke zondag. Vanwege de maatregelen rond Corona zijn deze bijeenkomsten uitgesteld.

  • Op de Startzondag (september) wordt er een oecumenische viering gehouden. Het streven is deze dienst te houden op een andere plek dan het kerkgebouw.
  • Tien keer per jaar is er een Anders dan Anders dienst, meestal de laatste zondag van de maand, s’morgens of ’s avonds om 19.00 uur.
  • In de Stille Week (week voor Pasen) zijn er op donderdag  vrijdag en zaterdag ‘s avonds vieringen om 19.30 uur.
  • Georganiseerd door de Marga Klompé stichting is er elke laatste zaterdag van de maand om 18.00 uur een viering in het restaurant van zorgcentrum in Bredevoort:  het Ambthuis.  

Kerkrentmeesters

De kerkrentmeesters (CvK,- College van Kerkrentmeesters) zijn verantwoordelijk voor het financiële beheer van de kerk. Dit geld is bestemd voor het onderhoud van de gebouwen en het salaris van de predikant,  en beheerder. Ook exploiteren zij de gebouwen. (zie hieronder verhuur gebouwen) De begroting van de kerk staat los van de begroting van de diaconie.

Jaarlijks organiseren de kerkrentmeesters het ophalen van de bijdrage Kerkbalans. Tevens wordt dan de toezegging voor de Solidariteitskas en de paascollecte opgehaald.

e-mail: kerkrentmeesters@pkn-bredevoort.nl

Bankrekeningnummer NL89RABO 0310500109

Ledenadministratie e-mail: ledenregistratie@pkn-bredevoort.nl

Collectemunten kunt u bestellen: e-mail: boekhouding@pkn-bredevoort.nl

Beheerder ’t Koppelhuis e-mail: koppelhuis@pkn-bredevoort.nl

Koster St. Joriskerk e-mail: stjoriskerk@pkn-bredevoort.nl