Info

Hieronder is de link naar de informatiegids van de Protestantse Gemeente Bredevoort. Een beknopt boekje, bedoeld om u de
weg te wijzen binnen de Protestantse Gemeente Bredevoort

PKN Bredevoort Infoboekje 2017-18

Dit is de link naar onze privacyverklaring :

Privacy Statement PKN Bredevoort v1.0

Protestantse Gemeente Bredevoort

Sinds 1 juli 2006 draagt onze kerk de naam Protestantse Gemeente Bredevoort, voortgekomen uit de samenvoeging van de Gereformeerde Kerk Bredevoort en de Hervormde Gemeente Bredevoort.

Het aantal leden ruim 900. Het merendeel van de leden woont in Bredevoort en in de buurtschappen Barlo, de Haart, de Hollenberg, ’t Klooster, Miste en het Woold.

We hebben één kerkgebouw, de St. Joriskerk en een gemeenschapsruimte aan de overkant – ’t Koppelhuis – genoemd naar de voormalige gereformeerde Koppelkerk. Er is één predikant. De kerkenraad bestaat uit ongeveer twintig mensen. Naast een voorzitter en  2 scriba’s (secretaris) zijn er ouderlingen, verantwoordelijk voor bezoekwerk, diakenen, verantwoordelijk voor het bieden van hulp en de kerkrentmeesters, die het financiële beheer van de gemeente doen, inclusief het beheer van de gebouwen.

Kerkenraad PG Bredevoort

scriba:  e-mail: scriba@pkn-bredevoort.nl

Predikant

Ds. Ada Endeveld is sinds 1 april 1990 predikant, eerst zeven jaar in Oostvoorne (Zuid Holland), daarna dertien jaar in Tilburg (Noord-Brabant) en vanaf december 2009 in Bredevoort.

U kunt haar bellen voor een gesprek, voor catechisatie, bij geboorte en overlijden of als u iets te vragen of op te merken hebt. Haar gegevens zijn:

Pater Jan de Vriesstraat 60a, 7126 BM Bredevoort

tel. 0543-538848 e-mail: predikant@pkn-bredevoort.nl

Onze visie

Als Protestantse Gemeente Bredevoort streven we ernaar ruimte te bieden voor zingeving ten behoeve van mensen binnen en buiten de kerk vanuit een Christelijke gemeenschap, in vertrouwen op de verbondenheid met God en met elkaar en ons inzettend voor een betere wereld. Er is veel veranderd in de wereld. Eén van de dingen is, dat de kerk de vanzelfsprekende plaats in de samenleving verloren heeft. Wij willen we laten zien wat het vandaag betekent te geloven.

Belijdenis

Belijdenis doen is `ja` zeggen tegen het geloof` en helemaal lid worden van de kerk.  De meeste mensen in onze kerk worden als kind gedoopt, omdat hun ouders dat willen.  Er zijn ook mensen die pas later toch bij de kerk willen horen, geïnspireerd worden door het geloof of de persoon van Jezus Christus. Zij kunnen als volwassene gedoopt worden. Ze zeggen ´ja` tegen het geloof. Dat heet belijdenis doen. Zij die als kind gedoopt zijn kunnen ook ´ja´ zeggen tegen hun geloof door belijdenis te doen. Dat gebeurt in een viering in de kerk. Daarna ben je ´belijdend lid´ van de kerk. Wil jij belijdenis doen, dan kun je je opgeven bij de predikant van Bredevoort, zie hierboven. De voorbereiding voor de belijdenis duurt  meestal zes of zeven bijeenkomsten.

Bezoekwerk/pastoraat

Pastoraat is bezoek van vrijwilligers van de kerk of de predikant aan gemeenteleden en anderen. We proberen als pastoraal team (wijkmedewerkers, ouderlingen en predikant) een band op te bouwen met alle mensen die deel (willen) uitmaken van de kerkgemeenschap. Ontmoeting is het uitgangspunt. Tijdens een bezoek vragen we hoe het gaat en dan kunnen geloof en twijfel, het leven en God ter sprake komen. We dragen mensen die het moeilijk hebben in onze gebeden op, tijdens het bezoek of in de eredienst.

Elke wijk organiseert een paar bijeenkomsten per jaar, van fietstochten tot gespreksmiddagen.

De wijkverdeling vindt u onder het hoofdstuk Pastoraat, u kunt daarvoor hier klikken.

Diaconie

Als christenen zijn we geroepen God lief te hebben en onze naaste als onszelf. De diaconie heeft de taak het liefhebben van de naaste (alle mensen om je heen) uit te dragen. Zij wil het gezicht van de kerk zijn op het gebied van barmhartigheid en gerechtigheid en vertrouwt er op bijgestaan te worden door de hele kerkelijke gemeenschap, in woord en daad. De diaconie kan mensen die dat nodig hebben doorverwijzen naar de voedselbank, die ook wordt ondersteund door de diaconie. Mensen worden praktisch geholpen, bv. met vervoer naar en van het ziekenhuis. Mensen kunnen op weg geholpen worden in acute financiële nood. We ondersteunen projecten in Brazilië,  Roemenië en Oeganda. We zijn ook betrokken (geweest) bij de hulp aan vluchtelingen en asielzoekers.

In het kader van de landelijke organisatie ‘Kerk in Actie’ wordt jaarlijks financieel bijgedragen aan grote en kleine projecten in ontwikkelingslanden

Voorzitter: Romke van der Meer, tel. 0543- 451257 e-mail: diakonie@pkn-bredevoort.nl

Secretaris: A. Twigt

Sociaal diaconaat: Romke v.d. Meer, tel. 0543-451257

Hulpdienst/vervoer: Lidy Hogenkamp, tel. 0543-451911

Giften zijn welkom. Bankrekeningnummer NL21RABO 0310557496

Jeugdwerk

Wil je graag weten wat er speciaal voor jeugd en jongeren wordt gedaan in de Bredevoortse Kerk? Stuur dan een emailtje naar jeugdraad@pkn-bredevoort.nl

Activiteiten

Activiteiten die regelmatig plaatsvinden (behalve de reguliere kerkdiensten op zondagmorgen) zijn de Anders dan Anders diensten, (de laatste zondag van de maand ’s avonds), vier korte stiltevieringen in de tijd voor Kerst, één keer per jaar een startzondag georganiseerd vanuit een oecumenische commissie. Het laatste jaar zijn er regelmatig maaltijden in ’t Koppelhuis onder het motto: Samen Eten. Voor tieners zijn er een aantal zondagen in het jaar activiteiten op zondagochtend. Alle activiteiten worden aangekondigd in het blad KerkVenster en op deze site op de homepage bij het nieuws.

Kerkdiensten

De kerkdiensten worden in principe elke zondagmorgen gehouden in de St. Joriskerk. Klik hier (doorlinken naar kerkdiensten) voor het kerkdienstenrooster.

Kinderopvang voor kinderen onder de 4 vindt tijdens de kerkdiensten plaats in ’t Koppelhuis tegenover de St Joriskerk. Oudere kinderen kunnen vanuit de kerk naar de kindernevendienst.

De eerste zondag van de maand, wordt er na afloop van de dienst koffie gedronken in ’t Koppelhuis, tegenover de kerk. In de zomermaanden en in januari doen we dat elke zondag.

  • Op de Startzondag (september) wordt er een oecumenische viering gehouden om 10.00 uur. Het streven is deze dienst te houden op een andere plek dan gewoonlijk.
  • Tien keer per jaar is er ’s avonds om 19.00 uur een Anders dan Anders dienst, meestal de laatste zondag van de maand.
  • In de Stille Week (week voor Pasen) zijn er op donderdag (19.30 u.) vrijdag(19.30 u.) en zaterdag (21.30u.) ‘s avonds vieringen
  • Georganiseerd door de Marga Klompé stichting is er elke laatste zaterdag van de maand een viering in het restaurant van zorgcentrum het Ambthuis. Er is een broodmaaltijd vooraf die om 17.00 uur begint en daarna is er aansluitend een viering om een uur of 17.30 .

Kerkrentmeesters

De kerkrentmeesters (CvK,- College van Kerkrentmeesters) zijn verantwoordelijk voor het financiële beheer van de kerk. Dit geld is bestemd voor het onderhoud van de gebouwen en het salaris van de predikant,  en beheerder. Ook exploiteren zij de gebouwen. (zie hieronder verhuur gebouwen) De begroting van de kerk staat los van de begroting van de diaconie.

Jaarlijks organiseren de kerkrentmeesters het ophalen van de bijdrage Kerkbalans. Tevens wordt dan de toezegging voor de Solidariteitskas en de paascollecte opgehaald.

Voorzitter: Gerrit Dammers, tel. 06-10570854 e-mail:kerkrentmeesters@pkn-bredevoort.nl

Secretaris: Rita Lammers

Penningmeester: Wim ter Maat, tel. 0543-564575. Bankrekeningnummer NL89RABO 0310500109 (o.a. voor vrijwillige bijdragen).

Ledenadministratie

De ledenadministratie wordt verzorgd door:

Henk Siebelink, tel. 0543- 451824 e-mail: ledenregistratie@pkn-bredevoort.nl

Collectemunten

Collectemunten kunnen besteld worden via de koster: Henk Luimes

Beheerder/koster ‘t Koppelhuis

Wilma Klein Hesselink-van Rootseler 0625570229 e-mail: koppelhuis@pkn-bredevoort.nl

Kosters St. Joriskerk

Henk Luimes, tel. 0543-471154, e-mail: stjoriskerk@pkn-bredevoort.nl

Jan Navis, , tel. 0543-451943, e-mail: stjoriskerk@pkn-bredevoort.nl

Website

De PG Bredevoort heeft ook een eigen facebookpagina: Beweging rond de kerk – Protestantse Gemeente Bredevoort en twitteraccount: Prot.KerkBredevoort@StJoriskerk