Anbi

De Protestantse Gemeente te Bredevoort en haar diaconie zijn Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI) op grond van een groepsbeschikking die door de belastingdienst is afgegeven aan de Protestantse Kerk in Nederland.

Contactgegevens:

Naam: Protestantse Gemeente Bredevoort.

Adres: postadres Markt 2a 7126AZ Bredevoort.

Telefoon: 0543-451503

Email:  boekhouding@pkn-bredevoort.nl

Website : www.pkn-bredevoort.nl

RSIN nummer kerk: 852478665

RSIN nummer diaconie: 824131757

De Protestantse gemeente Bredevoort is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk.Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse gemeente Bredevoort.

Doelstelling.

Naast het samenkomen tijdens de diensten op zondag en tijdens andere bijzondere vieringen vindt de Protestantse Gemeente van Bredevoort het belangrijk open te staan voor anderen en iets te betekenen voor de gemeenschap. Daarmee willen we ons christen-zijn tonen. Het pastorale team bestaande uit de predikant, ouderlingen en wijkmedewerkers werkt aan het opbouwen van een band met alle mensen die deel (willen) uitmaken van de kerkgemeenschap. Ontmoeting in kleine en grotere kring is daarvan het uitgangspunt.

Missie en doel van de diaconie is het uitdragen van de liefde voor de medemens. Ze wil het gezicht van de kerk zijn op het gebied van barmhartigheid en gerechtigheid. Zowel dichtbij als veraf wil de diaconie de medemens ondersteunen in praktische en financiële zin. Niet alleen draagt de diaconie jaarlijks bij in grote en kleine projecten in ontwikkelingslanden maar doet dit ook in de directe omgeving. Het steunen van de voedselbank is hiervan een voorbeeld. Door middel van allerlei activiteiten schenken we specifieke aandacht aan de jeugd binnen onze kerk en in oecumenisch verband.

Visie

Als Protestantse Gemeente Bredevoort streven we ernaar ruimte te bieden voor zingeving ten behoeve van mensen binnen en buiten de kerk vanuit een christelijke gemeenschap in vertrouwen op de verbondenheid op God en met elkaar en ons inzettend voor een betere wereld.

 

Beleidsplan.

Hiervoor wordt verwezen naar het beleidsplan van de landelijke Protestantse Kerk. Dit beleidsplan is te vinden via www.pkn.nl

Bestuurssamenstelling.

De Protestantse Gemeente Bredevoort wordt bestuurd door de kerkenraad. Deze bestaat uit

1 predikant, 2 ouderlingen, 6 diakenen en 6 kerkrentmeesters.

Beloningsbeleid.

De beide kosters en de Kerkenraads- en Collegeleden verrichten hun werk pro deo. Predikanten zijn geen werknemers maar zelfstandig belastingplichtigen. Hun arbeidsvoorwaarden zijn geregeld in Generale Regelingen van de landelijke kerk en de daarbij behorende uitvoeringsregelingen.

Onze beheerder, administratief medewerker en de organisten worden gehonoreerd volgens de landelijke richtlijnen. Deze richtlijnen zijn te vinden via:

www.pkn.nl/actief-in-de-kerk/arbeidsvoorwaarden.

Activiteiten verslag 2020

Het afgelopen jaar was door de uitbraak van Covid-19 een bijzonder jaar. 11 maart 2020 (Biddag) vierden wij de laatste gewone kerkdienst. Daarna rouleerde de voorganger van Bredevoort mee in het team van voorgangers in Aalten, waar kerkdiensten al werden uitgezonden. Op 30 augustus begonnen we weer met een beperkt aantal kerkgangers in de St. Joriskerk in Bredevoort.  Zingen mocht eerst nog beperkt en werd later in het najaar weer een te groot risico geacht, maar samenkomen kon weer, tot de diensten weer helemaal online werden vanaf december.  Toevallig had de kerkenraad in februari 2020 besloten een instalatie aan te schaffen om de diensten te lifestreamen. Die is in augustus geïnstalleerd. Op 6 september 2020 begonnen we onze kerkdiensten uit te zenden.  Verder is er veel niet doorgegaan, er waren b.v. geen vieringen in de Stille Week. Het was de bedoeling Iconen centraal te stellen, gekoppeld aan een tentoonstelling. Dat heeft een jaar later plaatsgevonden, al kon een lezing erover nog niet doorgaan. Er werd in 2020 geen Paaskaars binnengedragen of een Pinkstervuur ontstoken op de geëigende momenten.  Op de eerste zondag van de maand en in de zomermaanden werd er niet gezamenlijk koffie gedronken.  Het project “samen eten” kon niet doorgaan, maar begin 2021 vonden we een alternatief.  Ook kon de activiteitencommissie helaas geen kerstmarkt met daarbij een muzikaal programma in de kerk organiseren. Het ouderenkerstfeest vond online plaats. Wel is er in de zomer vanuit het Koppelhuis tweedehands kleding verkocht. De opbrengst was voor de kerk: bij de 2000 euro. Het werd goed bezocht door gemeenteleden en toeristen. Drie vrijwilligers hielpen graag mee. Kortom: 2020 was  een jaar van veel niet en weinig wel.  Ik denk dat ik voor veel mensen spreek als ik zeg dat men reikhalzend uitziet naar een gewoon gemeenteleven.

Financiële verantwoording gemeente en diaconie

De begroting en jaarrekening van de Protestantse Gemeente Bredevoort zijn openbaar en worden samengevat gepubliceerd in Kerkvenster. De jaarlijkse controle wordt uitgevoerd door een tweetal deskundigen.

Jaarcijfers 2020 (voorlopig)

Kerkrentmeesters: ANBI jaarrekening Bredevoort 2020 Kerkrentmeesters

Diaconie: ANBI jaarrekening Bredevoort 2020 Diaconie

Jaarcijfers 2019

Kerkrentmeesters: ANBI jaarrekening Bredevoort 2019 Kerkrentmeesters

Diaconie: ANBI jaarrekening Bredevoort 2019 Diaconie

Jaarcijfers 2018

ANBI jaarrekening 2018 kerkrentmeesters

ANBI jaarrekening 2018 diaconie