Anbi

De Protestantse Gemeente te Bredevoort en haar diaconie zijn Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI) op grond van een groepsbeschikking die door de belastingdienst is afgegeven aan de Protestantse Kerk in Nederland.

Contactgegevens:

Naam: Protestantse Gemeente Bredevoort.

Adres: postadres Markt 2a 7126AZ Bredevoort.

Telefoon: 0543-451503

Email:  boekhouding@pkn-bredevoort.nl

Website : www.pkn-bredevoort.nl

RSIN nummer kerk: 852478665

RSIN nummer diaconie: 824131757

De Protestantse gemeente Bredevoort is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk.Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse gemeente Bredevoort.

Doelstelling.

Naast het samenkomen tijdens de diensten op zondag en tijdens andere bijzondere vieringen vindt de Protestantse Gemeente van Bredevoort het belangrijk open te staan voor anderen en iets te betekenen voor de gemeenschap. Daarmee willen we ons christen-zijn tonen. Het pastorale team bestaande uit de predikant, ouderlingen en wijkmedewerkers werkt aan het opbouwen van een band met alle mensen die deel (willen) uitmaken van de kerkgemeenschap. Ontmoeting in kleine en grotere kring is daarvan het uitgangspunt.

Missie en doel van de diaconie is het uitdragen van de liefde voor de medemens. Ze wil het gezicht van de kerk zijn op het gebied van barmhartigheid en gerechtigheid. Zowel dichtbij als veraf wil de diaconie de medemens ondersteunen in praktische en financiële zin. Niet alleen draagt de diaconie jaarlijks bij in grote en kleine projecten in ontwikkelingslanden maar doet dit ook in de directe omgeving. Het steunen van de voedselbank is hiervan een voorbeeld. Door middel van allerlei activiteiten schenken we specifieke aandacht aan de jeugd binnen onze kerk en in oecumenisch verband.

Visie

Als Protestantse Gemeente Bredevoort streven we ernaar ruimte te bieden voor zingeving ten behoeve van mensen binnen en buiten de kerk vanuit een christelijke gemeenschap in vertrouwen op de verbondenheid op God en met elkaar en ons inzettend voor een betere wereld.

 

Beleidsplan.

Hiervoor wordt verwezen naar het beleidsplan van de landelijke Protestantse Kerk. Dit beleidsplan is te vinden via www.pkn.nl

Bestuurssamenstelling.

De Protestantse Gemeente Bredevoort wordt bestuurd door de kerkenraad. Deze bestaat uit

1 predikant, 3 ouderlingen, 1 jeugdouderling, 6 diakenen en 6 kerkrentmeesters.

Beloningsbeleid.

De beide kosters en de Kerkenraads- en Collegeleden verrichten hun werk pro deo. Predikanten zijn geen werknemers maar zelfstandig belastingplichtigen. Hun arbeidsvoorwaarden zijn geregeld in Generale Regelingen van de landelijke kerk en de daarbij behorende uitvoeringsregelingen.

Onze beheerder, administratief medewerker en de organisten worden gehonoreerd volgens de landelijke richtlijnen. Deze richtlijnen zijn te vinden via:

www.pkn.nl/actief-in-de-kerk/arbeidsvoorwaarden.

Activiteiten verslag 2017

Naast onze kerkdiensten op zondagmorgen waren er dit jaar ook weer bijzondere vieringen als de Anders dan Anders diensten, oecumenische diensten en stilte vieringen in de tijd voor Kerst en Pasen. Palmzondag hadden we een zogenaamde “gemeentedienst” met workshops. Op de eerste zondag van de maand wordt na de dienst gezamenlijk koffie gedronken. In de maanden januari, juli en augustus gebeurt dit iedere zondag. Er zijn verschillende wijkbijeenkomsten en gespreksgroepen geweest.  Naast de kindernevendiensten werden er (ongeveer 6 keer) activiteiten ondernomen onder de noemer “ Explore” en ”Hello World” voor de jeugd vanaf groep 7 en op het voortgezet onderwijs. In september vierden we de oecumenische startzondag. Het project “samen eten” vond ook dit jaar een aantal malen plaats. De activiteitencommissie organiseerde voor de derde keer een kerstmarkt met daarbij een muzikaal programma in de kerk.

(PDF informatieboekje) (later nog pdf activiteitenboekje)

Financiële verantwoording gemeente en diaconie

De begroting en jaarrekening van de Protestantse Gemeente Bredevoort zijn openbaar en worden samengevat gepubliceerd in Kerkvenster. De jaarlijkse controle wordt uitgevoerd door een tweetal deskundigen.

Jaarcijfers 2019

Kerkrentmeesters: ANBI jaarrekening Bredevoort 2019 Kerkrentmeesters

Diaconie: ANBI jaarrekening Bredevoort 2019 Diaconie

Jaarcijfers 2018

ANBI jaarrekening 2018 kerkrentmeesters

ANBI jaarrekening 2018 diaconie